.
 
Ulusal Yayınlar < Geri
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Uzaslan EK, Yüksel Gürdal E, Özyardımcı N, Ege E, Gözü R.O, Karadağ M, Kaplan Ş.G, Tahtakıran C, Ursavaş A, “Astım polikliniğinde izlenen hastalarda hastalığın morbiditesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi”, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 15, 69-74 (1999) 
 2. Yüksel EG, Kunt Uzaslan E, Özyardımcı N, Ege E, Kaplan Ş.G, Tahtakıran C, Ertürk A, Ursavaş A, “Astımlı hastalarda hastalık süresinin ve sigaranın solunum fonksiyon testlerine etkisi”, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 15: 13-16 (1999)
 3. Uzaslan EK, Akar B, Turan F, Ursavaş A, Özyardımcı N, Gürdal YE, Karadağ M, Gözü RO, Ege E, “Kliniğimizde izlenen toplum kökenli pnömonili olguların retrospektif değerlendirilmesi”, Akciğer Arşivi, 1, 17-21 (2000)
 4. Karadağ M, Ursavaş A, Ediger D, Uzaslan EK, Fatih Turan, Beril Bahadır, Bekir Akar, Fulya Gürkan, Nihat Özyardımcı, Ercüment Ege, “Kemoterapi alan akciğer kanserli hastalarda febril nötropeni gelişimi”, Akciğer Arşivi, 1: 27-32 (2002)  
 5. Ursavaş A, “Karadağ M, Uzaslan EK, Yüksel EG, Gözü RO, Ege E, Özyardımcı N, Filiz G, “Pulmoner alveolar mikrolitiyazis”, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni,18: 63-6 (2002)   
 6. Ursavaş A, “KOAH tedavisinde noninvazif mekanik ventilasyon”, Akciğer Arşivi, 4, 205-13 (2002)  
 7. Ursavaş A, “Ege E. Obstrüktif uyku apne sendromu ve kardiyovasküler hastalıklar”, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 3, 150-5 (2003) 
 8. Karadoğan G, Ursavaş A, Karadağ M, Gergerlioğlu N, Gebitekin C, “Akciğerde Multipl kaviter lezyonları olan olguda bronkoalveolar karsinom”, Akciğer Arşivi, 4, 41-5 (2003)   
 9. Ursavaş A, Gözü RO, Karadağ M, “Travmatik diafrağma rüptürünün geç prezentasyonu (Olgu sunumu)”, Akciğer Arşivi, 4, 103-6 (2003)   
 10. Ursavaş A, Karadağ M, Uzaslan EK, Ege E, Özyardımcı N, “KOAH akut atak tedavisinde noninvazif pozitif basınçlı ventilasyonun etkinliği”, Solunum, 5, 85-92, (2003)
 11. Ursavaş A, Uzaslan E, Ediger D, Coşkun F, Yavuz Z, Sağlam DA, Rodoplu E, Yıldız F, Ege E, Özyardımcı N “Tüberküloz tedavisinde hepatotoksisiteyi arttıran risk faktörlerinin belirlenmesi”, Akciğer Arşivi, 4, 202-6 (2003)   
 12. Ursavaş A, Özyardımcı N, “Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29, 55-9 (2003)
 13. Ursavaş A, Göktaş K, Sütçügil L, Özgen F, “Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda obezite ve kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesi”, Toraks Dergisi, 5, 79-83 (2004)
 14. Ursavaş A, Özyardımcı N, “Yolculuk ve Pulmoner Tromboemboli”, Tüberküloz Toraks, 52, 98-102 (2004) 
 15. Ursavaş A, Uzaslan EK, Bayram AS, Saraydaroğlu S, Gürkan FS, Özkubat Ö, Özyardımcı N, “Genç Bir Hastada Hiler ve Mediastinal Lenf Nodlarının Primeri Bilinmeyen Kanseri”, Akciğer Arşivi, 1, 51-4 (2004)       
 16. Bayram AS, Ursavaş A, Adım SB, “Dev Hamartomlu Bir Olgu”, Akciğer Arşivi, 2, 106-7 (2004)
 17. Ursavaş A, Ege E, Uzaslan EK, Coşkun F, Atabey M, Rodoplu E, Özkubat Ö, Özyardımcı N, “Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen faktörlerin Değerlendirilmesi”, Solunum Hastalıkları, 15, 119-26 (2004)  
 18. Ursavaş A, Karadağ M, Sağlam DA, Yavuz Z, Yıldız F, Rodoplu E, Ege E, Özyardımcı N, “Tüberküloz Tanısında Tüberkülin deri Testinin Güvenirliği ve Bazı parametreler ile İlişkisi”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, 11-15 (2004)   
 19. Ursavaş A, Ege E, “Uyku Apne sendromu ve Trafik Kazaları”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, 37-41 (2004)  
 20. Koç M, Ekim T, Tolunay Ş, Ursavaş A, Karadağ M, Gözü RO, “Bir Sınırlı Wegener Granulomatozu Olgusu”, Akciğer Arşivi, 5, 143-6, (2004)
 21. Ursavaş A, Karlı N, Karadağ M, Atabey M, Yıldız F, Ege E, Özyardımcı N, “Myastenik kriz nedeniyle akut solunum yetmezliği gelişen bir hastada noninvazif mekanik ventilasyon”, Solunum, 6, 118-22, (2004)   
 22. Uzaslan E, Ursavaş A, Ediger D, Karadağ M, “An unusual way of tracheal stoma cleaning could end up with foreign body aspiration in a laryngectomized patient” Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 53, 61-4 (2005)
 23. Yüksel EG, Ursavaş A, İrdesel J, Uzaslan EK, Koç M, Güneş S, Özyardımcı N, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Multidisipliner Pulmoner Rehabilitasyon Programının Etkinliği”, Akciğer Arşivi, 6, 115-9 (2005)
 24. Ege E, Uzaslan E, Ursavaş A, Güçlü M, Özkalemkaş F, Tolunay Ş, “Primary pulmonary amyloidosis associated with multiple myeloma”, Tüberküloz Toraks, 53, 65-70 (2006)
 25. Ursavaş A, Ege E, Yüksel EG, Atabey M, Coşkun F, Yıldız F, Ayhan S, Özyardımcı N, “Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”, Yoğun Bakım Dergisi, 6, 43-8 (2006)
 26. Ursavaş A, Kahveci S, Uzaslan E, Dilek K, Gözü RO, “Good-pasture sendromu (Olgu sunumu)”, Solunum, 9, 183-6 (2007)
 27. Göçmen H, Çoban H, Ursavaş A, Coşkun F, Uzaslan E, Karadağ M, Ediger D, Ege E, Gözü RO, “Mikobakteri kültürünün tüberküloz tanısına katkısı ve kültür sonucunu önceden tahmin eden faktörler”, Akciğer Arşivi, 8, 40-3 (2007)
 28. Ateş N, Karadağ M, Ursavaş A, Sığırlı D, Tekman HG, “Uyku kliniğine başvuran erkek hastaların depresyon ve anksiyete düzeyleri ve psikolojik yardım almaya yönelik tutumları”, Akciğer Arşivi, 8, 53- 6 (2007)
 29. Göçmen H, Ocak İ, Savaş NN, Çoban H, Ursavaş A, Karadag M, Coskun F, Gözü RO, “Toplum penceresinden akciğer kanseri”, Akciğer Arşivi, 8, 57- 61 (2007)
 30. Göçmen H, Çoban H, Ursavaş A, Coşkun F, Rodoplu E, Uzaslan E, Gözü O, Ediger D, Karadag M, Ege E, “Pulmoner tüberküloz tedavisinde 4.ilaç olarak streptomisin veya etambutol kullanan hastaların ilaca bağlı komplikasyon gelişimi açısından karşılaştırılması ve yaş faktörünün etkisi”, Akciğer Arşivi, 8, 81-4 (2007)
 31. Karadag M, Ursavaş A, “Dünyada ve Türkiye’de uyku çalışmaları”, Akciğer Arşivi, 8, 62- 4 (2007)
 32. Göçmen H, Çoban H, Yıldız A, Ursavaş A, Ediger D, Gözü RO, “KOAH akut atakta serum CRP düzeyi ve hematolojik parametreler ile hastalık şiddeti arasında korelasyon var mı ?”, Solunum Hastalıkları (baskıda) (2007)
 33. Göçmen H, Yıldız A, Çoban H, Ursavaş A, Yeşilkaya S, Coskun F, Ege E, Gözü RO, “KOAH akut atakta enfeksiyon etkenleri amprik antibiyotik”, Solunum Hastalıkları (baskıda) (2007)
 34. Ursavaş A, Karadag M, “Sleep breating disorders in pregnancy”, Tüberküloz Toraks, (baskıda) (2007)
 35. Rodoplu E, Ursavaş A, Göçmen H, Coskun F, Uzaslan E, Gözü RO, “Toplum Kökenli Pnömoni Olgularında Serum D-Dimer Düzeylerinin Prognostik Değeri”, Solunum (baskıda) (2007)
 36. Miçooğulları G, Ursavaş A, Bayram AS, Karadag M, Gözü RO, “Göğüs Duvarı Tüberkülozu Olgusu”, Akciğer Arşivi, (baskıda) (2007)
 37. Yavuz Z, Ursavaş A, Ege E, İlçöl ÖY, Karadağ M, Uzaslan U, Gözü RO, “Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda homosistein düzeyleri”, Tüberküloz Toraks, 56, 37-42 (2008)
 38. Sağlam DA, Ursavaş A, Karadag M, Oral Yılmaz A, Coşkun F, Gözü RO, “Akciğer Kanserli Olgularda Serum Vascular Endotelıal Growth Factor (VEGF) Düzeylerinin Metastazlar ve Diğer Tümör Belirteçleri İle İlişkisinin İncelenmesi”, Tüberküloz Toraks, 56, 50-5 (2008)
 39. Ursavaş A. KOAH’ta taburculuk kriterleri ve İzlem. Solunum 2009; 11: 35-7.
 40. Sönmez S, Ursavaş A, Uzaslan E, Ediger D, Karadag M, Gözü RO, Ege E. Hemşirelerde uyku bozuklukları. Toraks Dergisi 2009.
 41. Ursavas A. Fungal enfeksiyonlarda tutulum alanı olarak akciğerler. Türk J Hem Onc- Special Topics 2011; 4 : 24-32.
ANA SAYFA  ÖZGEÇMİŞ   AKADEMİK   KONGRE KONUŞMALARI   DERS SLAYTLARI   Prof. Dr.
Ahmet URSAVAŞ